Regulamin

I. Informacje o przedsiębiorcy.

 1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem sklep.autyzmup.org (zwany dalej "Sklepem"), jest własnością Fundacji Autyzm Up, adres siedziby: ul. Jakubowy Szlak 34 32-091 Zdzięsławice, adres korespondencyjny: ul. Galicyjska 110, 32-087 Zielonki; NIP: 9452184262; REGON 361412059; KRS 0000555947.
 2. Komunikację ze Sklepem można prowadzić z użyciem adresu email sklep@autyzmup.org lub za pomocą podanego powyżej adresu korespondencyjnego.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument) powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sklep dokłada starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 4. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu.
 5. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep zwraca uwagę na zagrożenia związane z możliwością pozyskiwania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego też Klienci winni stosować właściwe środki techniczne, które minimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni oni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 7. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i oryginalne, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. IV.8.
 9. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów. Nie wpływa to jednak na właściwości produktów.
 10. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Sklepu, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sklepu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sklepu wyrażoną na piśmie.
 11. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://sklep.autyzmup.org/pl/i/Regulamin/1.

III. Rejestracja konta.

 1. Klient ma prawo do założenia konta w Sklepie, celem składania zamówień oraz uzyskania dodatkowych funkcji.
 2. Założenie konta jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Utworzenie konta następuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz po otrzymaniu za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenia rejestracji konta.
 4. W formularzu rejestracyjnym Klient podaje adres email, hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie Internetowym. Po potwierdzeniu adresu email Klient może rozszerzyć profil o imię i nazwisko.
 5. Klient loguje się do konta po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnej nazwy użytkownika oraz hasła.
 6. W późniejszym czasie możliwa jest edycja danych przez Klienta.
 7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, akceptując ich treść poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu.
 8. Każdy Klient rejestrując się w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane. Jednakże, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w Sklepie. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Klient, który dokonał rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta Klienta przez Sklep, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 10. Zamknięcie i usunięcie konta nie jest możliwe w przypadku posiadania przez Klienta rozpoczętych transakcji.

IV. Realizacja zamówienia.

 1. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu poprzez dodanie produktu do Koszyka.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Po wybraniu produktu/produktów do Koszyka Klient przechodzi do formularza zamówienia, a następnie loguje się do swojego konta zgodnie z procedurą opisaną w punkcie III. 5. Jest możliwe wypełnienie formularza zamówienia bez konieczności logowania, poprzez podanie: adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, telefonu, danych adresowych, opcjonalnie adresu wysyłki, jeżeli jest inny niż dane adresowe, uwag do zamówienia.
 5. W formularzu zamówienia Klient wybiera sposób płatności oraz dostawy, które opisane są w paragrafie V niniejszego Regulaminu.
 6. Ponadto w przypadku gdy zamawiającym jest przedsiębiorcą, istnieje możliwość uzupełnienia danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 7. Po wypełnieniu formularza Klient przechodzi do składa zamówienie poprzez kliknięcie „Potwierdzam zakup”.
 8. Przed złożeniem zamówienia Klient udziela zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (opisanych Polityce Prywatności) w celu realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz zaznacza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu.
 9. Po przyjęciu zamówienia Sklep potwierdzi je pocztą elektroniczną. Potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym poczytuje się jako zawarcie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 10. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, poprzez przesłane ich na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Wszystkie podane w Sklepie ceny podano jako ceny brutto, które wyrażone są w złotych polskich (PLN).
 12. Podana cena dotyczy pojedynczej sztuki towaru, o ile nie wskazano inaczej, np. definiując zestaw. Zdjęcia grup towarów mają na celu pokazanie ich różnorodności.
 13. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów obsługi płatności.
 14. Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon.
 15. Celem otrzymania faktury w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia dokumentu sprzedaży w formie faktury.
 16. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:
  a) błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia;
  b) jeżeli we wskazanym czasie ( 7 dni roboczych) nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.
 17. Koszty przesyłki podawane są każdorazowo w Koszyku, a Klient informowany jest o ostatecznym koszcie zamówienia przed jego ostatecznym złożeniem.
 18. Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Płatność i dostawa

 1. Klient ma możliwość wyboru formy płatności:
  a) Przelewem na rachunek bankowy;
  b) Płatnością elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami oraz kartami płatniczymi jest Blue Media S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 3. W dostępności form płatności mogą występować ograniczenia podyktowane względami technicznymi (np. dostosowanie się do zmian wymaganych przez operatora płatności) lub proceduralnymi (np. zmiana umowy z operatorem).
 4. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i wynosi od 1 dni roboczych do 14 dni roboczych. W przypadku indywidualnych zamówień może zostać podniesiony ponad ten limit.
 5. W przypadku wyboru płatności w formie przelewu na rachunek bankowych, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia opłacenia należności oraz po przesłaniu Klientowi przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 6. W przypadku nieopłacenia zamówienia przez 7 dni Sklep może anulować przetwarzanie zamówienia, o czym Klient zostanie powiadomiony w osobnej wiadomości.
 7. Sklep dostarcza przesyłki do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich.
 8. Koszty dostawy są podane według stawek firm kurierskich i są zależne od rozmiaru paczki.
 9. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu przez Dostawcę, Sklep skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Każdy towar zakupiony w naszym Sklepie można zwrócić (odstąpić od umowy) w ciągu 14 dni od daty odbioru bez podania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Osobie fizycznej nie będącej Konsumentem oraz osobom prawnym co do zasady nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Przyjmujemy towary zakupione wyłącznie w naszym Sklepie (należy dołączyć dowód zakupu np. kopię/oryginał paragonu, faktury lub potwierdzenia dokonania płatności lub inny przewidziany przez prawo dowód zakupu).
 8. Zakupiony produkt należy zwrócić na adres:
  Fundacja Autyzm Up, ul. Galicyjska 110, 32-087 Zielonki.
 9. Zwracany przez Klienta produkt winien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 10. Zwrot produktu następuje na koszt Klienta.
 11. Zwrot kwoty wynikającej z wartości produktów i kosztów ich wysyłki do Klienta, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Zostanie zwrócony najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru dostępny w Sklepie. Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposoby zwrotu pieniędzy.
 13. Sposób wyrażenia woli odstąpienia od umowy jest opisany na stronie https://sklep218363.shoparena.pl/pl/i/Zwroty/4.

VII. Rękojmia i gwarancja

 1. Sklep zapewnia dostawę produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
 2. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 3. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.
 4. Jeśli Sklep nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, zakłada się, że reklamacja została uznana za zasadną.
 5. Klient może żądać zwrotu kosztów zakupu w przypadku gdy:
  • naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów;
  • Sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie;
  • wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności.
 6. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 7. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sklepu. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sklep.
 9. Reklamowany produkt należy zwrócić na adres: Fundacja Autyzm Up, ul. Galicyjska 110, 32-087 Zielonki.
 10. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu bądź dystrybutora.
 11. W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu.
 12. Sposób przeprowadzenia procedury reklamacji jest opisany na stronie https://sklep.autyzmup.org/pl/i/Reklamacje/5.

VIII. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy i postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sklepowi żądania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sklepu z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sklep wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w Sklepie.

IX. Newsletter

 1. Usługa polega na bezpłatnym przesyłaniu drogą elektroniczną wszystkim Klientom Sklepu, którzy sobie tego życzą, Newslettera z informacjami o aktualnych ofertach, promocjach, wyprzedażach Sklepu.
 2. Usługa dostępna jest dla wszystkich Klientów Sklepu bez warunku rejestracji konta.
 3. Aby otrzymywać Newsletter należy w trakcie wypełniania formularza rejestrującego nowe konto Klienta zaznaczyć chęć otrzymywania Newslettera albo w formularzu, znajdującym się na stronie Sklepu podać poprawny i działający adres e-mail oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 4. Adres e-mail podawany w celu subskrypcji Newslettera jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do tego celu.
 5. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 6. Rezygnacji z Newslettera można dokonać poprzez wybranie akcji dostępnej w wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub wysłanie wiadomości e-mail na adres Sklepu z prośbą o wykreślenie z bazy Newsletter Sklepu.

X. Zmiana Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie.
 3. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie Konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia, zawarte lub wykonane umowy.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego. Umowa pomiędzy Sklepem, a Klientem zawierana jest w języku polskim.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami, Sklep ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem.
 3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 6. Sklep dąży by spory rozwiązywane w Konsumentem były w pierwszej kolejności w sposób polubowny, w sytuacji gdyby ta forma nie zdała rezultatu, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
 7. W przypadku sporów między Sklepem, a osobą fizyczną nie będącą Konsumentem lub osobą prawną, sądem właściwym miejscowo jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 29.09.2021 r.

 
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl